ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบ้านทุ่งห้า เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง ช่วงบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่งห้า หมุู่ที่ 5 [17 ก.พ. 58]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งห้า (สายบน) [17 ก.พ. 58]
ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.1 [17 ก.พ. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [17 ก.พ. 58]
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรัปปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันคะมอก หมู่ที่ ๑ [16 ก.พ. 58]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ [16 ก.พ. 58]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 [16 ม.ค. 58]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2557 [13 ม.ค. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสันถนน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้ม เชื่อมบ้านขามสุ่ม ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร [26 ธ.ค. 57]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [23 ธ.ค. 57]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 2 สาย [6 พ.ย. 57]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือราคากลางในการจ้างก่อสร้าง [19 ต.ค. 57]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 40 / 42 36 37 38 39 40