ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสันถนน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้ม เชื่อมบ้านขามสุ่ม ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร [26 ธ.ค. 57]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [23 ธ.ค. 57]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 2 สาย [6 พ.ย. 57]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือราคากลางในการจ้างก่อสร้าง [19 ต.ค. 57]
บันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างเลขที่ 29/2557 (กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา) [30 ก.ย. 57]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [29 ก.ย. 57]
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคา เฉพาะรายโครงการ [29 ก.ย. 57]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 [14 ส.ค. 57]
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ [14 ส.ค. 57]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบถังกรองน้ำและถังน้ำใสประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ [6 ส.ค. 57]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 39 / 40 36 37 38 39 40