วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ให้บริการอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"