โครงสร้างส่วนราชการ : กองการศึกษา

นายบรรเจิด  อินทรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม


นางสาวสุทธิรักษ์  ธรรมสุทธิโธ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวทรามวัย  นิวรัตน์
ครู คศ.1


นางกัลยา  ธรรมมาตร
ผู้ดูแลเด็ก