โครงสร้างส่วนราชการ : กองคลัง

นายบรรเจิด  อินทรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม


นางนงลักษณ์  อำนาคะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางประภาพร โกศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางรจนา  แข่งขัน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

นางสาวชวนฝัน  อูปเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี