โครงสร้างส่วนราชการ : สำนักปลัด

 

นายบรรเจิด  อินทรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

 
 

นางสาวปิยะวรรณ  ก๋องแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวอรวรรณ  พฤกษ์สำเริง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศินี  สิทธิชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  อุ๊ตแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวศรินทร์ทิพย์  ดวงวิไลย
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวณัฐนันท์  กาวิละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสันติ  หน่อตา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวภาวิตา  เปี่ยมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายดร  สวัสดีรักษา
คนงานทั่วไป

นายอนุสรณ์  ถนอมบุญ
คนงานทั่วไป

นายปิยะพงษ์  ก๋องแก้ว
นักการภารโรง

นายกฤษดา  ทรงคำ
คนงานทั่วไป

นายณัฐพงค์  ชมชาติ
คนงานทั่วไป

นายดำรงศักดิ์  ก๋องวงษ์
คนงานทั่วไป