โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

 

นายอินเหลา  จันทร์ป้อ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม

089-9561398

 

นายแทน เครือแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม 

 

สต.เอกนรินทร์ คำไชยลึก

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม

นายบรรจง  ตุ่มรังษี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายศุภลักษณ์  สุนทรพันธ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 


สภาท้องถิ่น

 

นายสมจิตร  ปัญญรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

 

นายไสว  ตามิ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

 

 

นายไพฑูรย์  จันทร์แดง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

 

 

นายคำจันทร์ นาราง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

เขต 1

นายธนชิต  ยะแล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

 

 

นายนรินทร์ชัย  ศรีลิมปนนท์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

นายวิจิตร  ศรีลิมปนนท์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

นายไสว  ตามิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

 

นายวุฒิพันธ์ุ  แสนทาชัยพัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 1

 

นายจตุรงค์ ถนอมบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 2

เขต 2

นายบุญธรรม  ไชยอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 2

 

 

นายระวี  บุญหลวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 2

 

นายอินสม  ทองคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขต 2

 

 

 

 


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายบรรเจิด  อินทรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

081-9600939


นางสาวปิยะวรรณ  ก๋องแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

084-3786893

นางนงลักษณ์  อำนาคะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

083-3254322

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุทธิรักษ์  ธรรมสุทธิโธ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

091-0651780