ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
แผนพัฒนาสามปี [28 ส.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ ทต.ป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [16 ต.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [27 มิ.ย. 62]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือราคากลางในการจ้างก่อสร้าง [19 ต.ค. 57]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ [14 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [27 มิ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด