ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พ้ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พ้ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อทำแนวกั้นน้ำล้นเข้าที่พักอาศัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสหกรณ์แปลง ๕ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามประมาณการ [22 ต.ค. 62]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๗ แห่ง [8 มิ.ย. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ 2561 หมวด 4 มาตรา 62 [24 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 [14 ก.พ. 63]
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
ดูข่าวทั้งหมด