ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
****************************
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 หนังสือมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 6213 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 แนวทางการดำเนินการ ข้อ 5.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำบัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 เพื่อประกาศและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีที่เคยดำเนินการมาแล้วในปี พ.ศ.2563 นั้น
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรายการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่า (ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 – เดือนตุลาคม พ.ศ.2563) ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ดินอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน.119.แปลง เจ้าของกรรมสิทธ์/สิทธิ์ครอบครอง/ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ในวันเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไข้บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป
ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [19 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 อัตราค่าจ้าง 3 บาทต่อตัวโดยคำ [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อ [16 เม.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานรราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ [14 ธ.ค. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ม.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังต่อไปนี้ ๑. ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (Double A) ขนาด ๘๐ กรัม (สำนักปลัด) ๒. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ [21 มี.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด