ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสััมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ [20 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพััฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(CO [20 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพัันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [16 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยัังชีพผู้สูงอายุ [5 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศรายชื่อเเละวันเวลาทำงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงป [25 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [22 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [12 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำป่าตุ้ม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [8 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [24 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ขอเชิญร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [17 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [9 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.๒๕๖๔ [2 ก.พ. 64]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 15 1 2 3 4 5