ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [21 ก.ค. 63]
ศูนย์การเรียนกาแฟอาโม หมู่บ้านอาบอลาชา ดอยม่อนล้าน เมธิรา พิสัยเลิศ [15 ก.ค. 63]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การถนอมอาหารแบบล้านนา การทำถั่วเน่า โดยแม่เงาทอง อุดคำ [15 ก.ค. 63]
การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ บ้านดอยใต้ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายสิงห์คำ ไชยวัง [15 ก.ค. 63]
แหล่งเรียนรู้การทำข้าวเพื่อสุขภาพ บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ 9 บ้านนางเบญจมาศ ไชยวงค์ [15 ก.ค. 63]
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลป่าตุ้ม การทำน้ำอ้อย โดย ปราชญ์ชาวบ้าน นายบัญชา ปันสา [15 ก.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” 26 มิถุนา [25 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [10 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๖๑๓๙๙ [9 มิ.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [5 มิ.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ [5 มิ.ย. 63]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 12 1 2 3 4 5