อัลบัมภาพ

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๑๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้ม,คณะสงฆ์, หน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าตุ้ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตุ้ม,รพ.สต.,โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน จัดโครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเป็นการระดมทุนภายในชุมชน นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือ ซึ่งรายที่ ๑ ที่ดำเนินโครงการได้แก่ พระถนอม ภูมิมาลา วัดดอยใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔่

โดย: