อัลบัมภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564่

โดย: