อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้มได้ร่วมกันประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ณ ที่ทำการสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม และในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม่

โดย: