อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้มได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม และในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม่

โดย: