อัลบัมภาพ

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๑๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้ม,คณะสงฆ์, หน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าตุ้ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตุ้ม,รพ.สต.,โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน จัดโครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเป็นการระดมทุนภายในชุมชน นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือ ซึ่งรายที่ ๒๔ ที่ดำเนินโครงการได้แก่ นางเป็ง ฟองจันทร์ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓่่

โดย: