อัลบัมภาพ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓่

โดย: