อัลบัมภาพ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒่

โดย: