อัลบัมภาพ

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒่

โดย: