อัลบัมภาพ

การพ่นละอองกำจัดยุงลายและยุงอิ่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งกู่, อสม.หมู่ ๒,อสม.หมู่ที่ ๑๑ และกรมควบคุมโรคเชียงใหม่ ร่วมกันป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที โดยการพ่นละอองกำจัดยุงลายและยุงอิ่นๆ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒่

โดย: