อัลบัมภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒่

โดย: