อัลบัมภาพ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒่

โดย: