อัลบัมภาพ

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒่

โดย: