อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่า

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ ๒

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๙

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

การพ่นละอองกำจัดยุงลายและยุงอิ่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 21 1 2 3 4 5