อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

การพ่นละอองกำจัดยุงลายและยุงอิ่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๑๐

การประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิน ม.๑๒

ดำเนินการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ม.๖

ดำเนินการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ม.๑๑

การประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ม.๘
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 20 1 2 3 4 5