ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าตุ้ม ก่อตั้งมาประมาณ 700 ปี มาแล้ว หมู่บ้านแรกๆในตำบลคือหมู่บ้านทุ่งกู่ ทุ่งห้า ป่าตุ้ม ต้นรุง แล้วแยกออกไปอีกเป็น 9 หมู่บ้านในครั้งแรกอาชีพเดิมของคนในตำบลป่าตุ้ม คือ ทำนา ทำสวน หาของป่า ส่วนชื่อตำบลป่าตุ้มได้มาจากสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลป่าตุ้ม เป็นป่าไม้มีไม้ตุ้มขึ้นอยู่หนาแน่นในแถบนี้ "ต้นตุ้ม" คือไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง ลำต้นมีเกล็ด เนื้อไม้จะมีสีเหลืองทอง ส่วนใบคล้ายกับใบยอ แต่ใหญ่กว่า ส่วนโคนใบจะมีกลีบหุ้ม มีดอกเป็นปุยคล้ายเงาะ สมัยก่อนมีขนาดลำต้นขนาด 2-3 คนโอบ แต่ปัจจุบันหาดูได้ยาก ชาวบ้านป่าตุ้มส่วนใหญ่ อพยพมาจากที่สูง ได้แก่ชนเผาลั๊ะและไทยใหญ่ในเขตพื้นที่ป่าตุ้ม มีวัดร้างมากมาย เช่นวัดดงอาทิตย์ วัดดงหลวง มีสถานที่ที่สำคัญของตำบลคือถ้ำหลากลาน และพระธาตุจอมหิน ซึ่งในสมัยของพ่อขุนเม็งราย มีคนปกครองตำบลป่าตุ้ม คือ ท้าวลือสอน
 
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของตำบลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบบ้างซึ่งเป็นที่อาศัยของประชาชนในตำบล
 
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต เทศบาลฯ 5,263 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,298 หลังคาเรือน
 
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
 
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ถ้ำหลากลาน
2.พระธาตุจอมหิน
3.น้ำตกผาลาด
4.น้ำตกผาตั้ง
5.น้ำตกวังชมภู
 
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านสันคะมอก , หมู่2 บ้านทุ่งกู่ , หมู่3 บ้านต้นรุง , หมู่4 บ้านต้นกอก ,หมู่5 บ้านทุ่งห้า , หมู่6 บ้านสันถนน , หมู่7 บ้านห้วยกุ , หมู่8 บ้านป่าตุ้มโฮ้ง , หมู่9 บ้านป่าตุ้มดอน , หมู่10 บ้านปางฟาน , หมู่11 บ้านสหกรณ์แปลง 5 , หมู่12 บ้านดอยใต้
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-889337 
โทรสาร 053474512
E-mail : Patumphrao@gmail.com